Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN HANDELSONDERNEMING GEBROEDERS WEVER B.V.

Download hier de voorwaarden

ARTIKEL 1
1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Handelsonderneming Gebroeders Wever B.V. gedane offertes en op de met haar tot stand gekomen overeenkomsten. Alle door Handelsonderneming Gebroeders Wever B.V. gedane offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
2. Een afschrift van de onderhavige algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek, kosteloos aan de wederpartij ter beschikking gesteld.
3. Afwijkende bedingen met inbegrip van algemene voorwaarden van de wederpartij, gelden slechts indien en voorzover deze door Handelsonderneming Gebroeders Wever B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard voordat een overeenkomst tot stand is gekomen. Latere transacties tussen partijen zullen niet automatisch op grond van dezelfde voorwaarden afgewikkeld worden.

ARTIKEL 2
1. Onder Gebroeders Wever B.V. wordt verstaan Handelsonderneming Gebroeders Wever B.V. gevestigd aan de Kavelingen 52 te Valthermond.
2. Onder overeenkomst wordt met name verstaan de verkoopovereenkomsten die betrekking hebben op veenprodukten, verhardingsprodukten zoals grind en split, klinkers en overige produkten.
3. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die produkten koopt, alsmede degene die bestellingen plaatst bij Gebroeders Wever B.V.

ARTIKEL 3
1. Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Gegevens, vermeld in door Gebroeders Wever B.V. verstrekt drukwerk, zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht.
3. Indien Gebroeders Wever B.V. een overeenkomst afsluit onder de opschortende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan wordt de overeenkomst na verloop van dertig dagen geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij Gebroeders Wever B.V. binnen deze termijn te kennen geeft dat de overeenkomst niet tot stand komt.
4. Indien Gebroeders Wever B.V. overgaat tot proefplaatsing voor een bepaalde periode is de opdrachtgever gehouden voor de vervaldatum haar in kennis te stellen van haar besluit. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten.

ARTIKEL 4
1. Gebroeders Wever B.V. verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem de zaken te leveren in de om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven. Daarvoor in in aanmerking komende goederen worden geleverd met het RHP/RAG-keurmerk.
2. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor de opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.
3. De zaken zullen door Gebr. Wever B.V. bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

ARTIKEL 5
1. De prijzen door Gebroeders Wever B.V. berekend, gelden voor levering vanaf de Kavelingen 52 te Valthermond. Hetzelfde geldt ten aanzien van overeenkomsten die in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd. Alsdan is de afnemer verplicht de op de deellevering betrekking hebbende factuur volgens de in deze Algemene Verkoopvoorwaarden vermelde betalingsvoorwaarden te voldoen.
2. Alle prijzen luiden in Euro’s, zijn netto, exclusief omzetbelasting, exclusief embalage, en exclusief in rekening te brengen vervoerskosten, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien bepaalde onderdelen van de kostprijs op grond van de wettelijke regelingen verhoogd worden, dan zullen deze worden doorberekend.
4. Betaling dient a contant of binnen dertig dagen na levering te geschieden. Wordt de koopsom niet binnen dertig dagen betaald, dan wordt de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 1% rente per maand verschuldigd vanaf de eenendertigste dag na levering. Buiten de koopsom is Gebroeders Wever B.V. gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling van de opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op minimaal 15% van het netto-factuurbedrag met een minimum van 50.-
5. Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid van het vragen van een aanbetaling van 50% van de koopprijs.
6. Door Gebroeders Wever B.V. verricht meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 6
1. Gebroeders Wever B.V. heeft het recht alle lopende contracten te ontbinden of slechts tegen contante betaling te leveren in geval de opdrachtgever nalatig blijft zijn verplichting jegens Gebroeders Wever B.V. na te komen.
2. Tot aan de volledige voldoening van de vorderingen welke voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde zaken het uitsluitende eigendom van Gebroeders Wever B.V. en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de opdrachtgever terstond en zonder rechterlijke tussenkomst door Gebroeders Wever B.V. worden teruggehaald.
3. Het is de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de goederen te vervreemden of te bezwaren.
4. Lopende overeenkomsten, of gedeelten daarvan, kunnen worden ontbonden op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
5. Bij ontbinding van de overeenkomst, heeft Gebroeders Wever B.V. recht op vergoeding van de door haar gemaakte onkosten. De vergoeding wordt gesteld op minimaal 10% van de overeengekomen betalingen, onverminderd het recht van Gebroeders Wever B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen

ARTIKEL 7
1. Gebroeders Wever B.V. zal de zaken leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de zaken het pand aan de kavelingen 52 te Valthermond verlaten. Vanaf dat moment zijn de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever. Worden de goederen verzonden met vervoermiddelen van Gebroeders Wever B.V. of door in haar opdracht werkende expediteurs, dan reizen de goederen voor risico van Gebroeders Wever B.V. Levering van de goederen vindt dan plaats bij aflevering op de plaats die in de offerte is overeengekomen.
2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de bestelling schriftelijk is bevestigt dan wel schriftelijk is geaccepteerd. Overschrijding van de leveringstermijn leidt pas tot actiebevoegdheid bij de opdrachtgever, indien de opdrachtgever Gebroeders Wever B.V. in gebreke heeft gesteld en waarin Gebroeders Wever B.V. een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
3. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Gebroeders Wever B.V. door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Alvorens te leveren of verder te leveren, kan Gebroeders Wever B.V. zekerheidsstelling eisen voor nakoming van de uit de levering ontstane verplichtingen.
5. Indien de opdrachtgever niet meewerkt aan de levering, gaat het risico reeds over op het moment dat de opdrachtgever terzake van zijn medewerking in verzuim raakt. Gebroeders Wever B.V. heeft het recht deze goederen voor rekening van de opdrachtgever op te slaan. Voor hetgeen bepaald in artikel 5 lid 4 worden de goederen, bij het in verzuim raken van de opdrachtgever, als geleverd beschouwd.
6. Indien door overmacht de termijn van levering van goederen meer dan zes maanden wordt verlengd, zijn zowel Gebroeders Wever B.V. als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien een gedeelte van de goederen reeds is geleverd voordat de overmacht intreedt, kan de opdrachtgever de geleverde goederen houden onder de verplichting van betaling van een evenredig gedeelte van de koopsom. Ook mag de opdrachtgever de reeds geleverde goederen onbeschadigt terugzenden.
7. Onder overmacht in de zin van artikel 6 wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, en die niet aan Gebroeders Wever B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen, vervoersstoringen (indien deze voorkomen bij zowel het bedrijf van de verkoper als bij zijn toeleveranciers).
8. Gebroeders Wever B.V. heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

ARTIKEL 8
1. Reclames moeten, betreffende zichtbare gebreken, binnen zeven dagen na levering van het werk/produkt, worden ingediend.
2. In van geval cementsluier (kalkuitbloei) bij betonproducten, heeft het geen zin om te reclameren aangezien dit een natuurlijk proces is en verder de kwaliteit van het product. Het wordt veroorzaakt door een chemisch reactie van cement en water. Voor witte uitslag ofwel calciumcarbonaat, welke voorkomt bij betonproducten, aanvaardt Gebroeders Wever B.V. dan ook geen aansprakelijkheid. Deze witte uitslag verdwijnt in de regel vanzelf.
3. Reclames betreffende verborgen gebreken, moeten worden ingediend binnen zeven dagen nadat het betreffende gebrek te voorschijn is getreden.
4. Worden reclames niet binnen bovenstaande termijn ingediend, dan vervalt het recht op garantie.
5. Gedurende zes maanden na levering verleent Gebroeders Wever B.V. garantie voor materiaal- en/of fabricagefouten.
6. De garantie geldt niet:
a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
b. Indien de oorzaak van fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
c. Indien Gebroeders Wever B.V. in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren.
7. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
8. Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van Gebroeders Wever B.V. Indien retour zendingen plaatsvinden zonder toestemming van Gebroeders Wever B.V., blijft de opdrachtgever het factuurbedrag verschuldigd.
9. Namens de opdrachtgever verrichte reparaties worden alleen door Gebroeders Wever B.V. vergoed indien Gebroeders Wever B.V. schriftelijk met deze reparaties heeft ingestemd.

ARTIKEL 9
1. Annulering of ontbinding van een order kan alleen met schriftelijke toestemming van Gebroeders Wever B.V. geschieden. Annuleert de opdrachtgever een bij Gebroeders Wever B.V. geplaatste order geheel of gedeeltelijk, dan zal de opdrachtgever aan Gebroeders Wever B.V. een schadevergoeding van 15% van het betreffende factuurbedrag wegens gederfde winst.
2. Met betrekking tot de door Gebroeders Wever B.V. ten behoeve van de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten en met derden aangegane verplichtingen, zullen in geval van annulering door de opdrachtgever, door Gebroeders Wever B.V. aan de opdrachtgever worden doorberekend. Naast schadevergoeding volgens lid 1, zullen alle kosten die reeds zijn gemaakt, worden doorberekend. Daarnaast vrijwaart de opdrachtgever Gebroeders Wever B.V. tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht.

ARTIKEL 10
1. Gebroeders Wever B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. In afwijking van lid 1 is Gebroeders Wever B.V.:
a. Niet aansprakelijk voor overschrijding van leveringstermijnen
b. Nooit gehouden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden
c. Niet aansprakelijk voor enige, waar dan ook ontstane schade, die door of tijdens verwijderen van hetgeen door haar in opdracht van haar opdrachtgever moest worden vervangen, is opgetreden
d. Niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeeel

ARTIKEL 11
1. Op alle door ons afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.